KVKK Politikası

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca veri sorumlusu olarak Anka Rent A Car ve şube/lisansiye (hepsi birlikte “Anka Araç Kiralama”) tarafından, aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, depolanacak, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler, Anka Rent A Car tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve ihtiyaçlarına gre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün ve hizmet alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz için çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. Anka Araç Kiralama, kişisel verilerinizi, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri almaktadır.

c)  Kişisel Verilerin Aktarılması:

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, Anka Araç Kiralama’ ın iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, verilerin “bulut ortamında saklanması ve benzeri hizmetler aldığımız kişi ve kurumlara, iştiraklerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Aydınlatma metinimizde açıklanan buna ilişkin çeşitli yöntemler anketler, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi, dijital kanallar, çalışanlar ve temsilcilikler, sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, mobil uygulamalar ve bu gibi benzeri kanallar aracılığıyla ve değişik hukuki sebeplerle toplanan verileriniz, KVKK’ nun 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (b) numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kanun’un 11‘inci Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Anka Araç Kiralama’ a iletebilirsiniz.

f) Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

İnternet sitemize yapılan ziyaretler esnasında çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Sitemizi ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.